หน้าหลัก

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

“สถาบันวิจัยชั้นนำ ด้านการจัดการโลจิสติกส์ โซ่อุปทาน และการออกแบบ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร ทั้งด้านโลจิสติกส์ และในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน โดยมีการดำเนินงานในโครงการต่างๆ มากมายทั้งด้านโลจิสติกส์ และศาสตร์ประยุกต์อื่น ๆ