ประวัติสถาบัน

ความเป็นมาสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์

          สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร ทั้งด้านโลจิสติกส์และในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน โดยมีการดำเนินงานในโครงการต่างๆ มากมายทั้งด้านโลจิสติกส์และศาสตร์ประยุกต์อื่น ๆ

หน่วยงานพันธมิตรร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์