ผลงานวิจัย

ผลงานประจำปี พ.ศ. 2547

 • โครงการศึกษาความเหมาะสมของระบบกระจายสินค้าและบริการ (Logistics)  เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่สี่แยกอินโดจีน

ผลงานประจำปี พ.ศ. 2548

 • การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ณ พื้นที่สี่แยกอินโดจีน

 • การพัฒนาระบบกระจายสินค้าและบริการ (Logistics Center) ขององค์การคลังสินค้า

 • การศึกษาและออกแบบระบบการบริหารจัดการ ศูนย์กระจายสินค้าสี่แยกอินโดจีน

ผลงานประจำปี พ.ศ. 2549

 • การศึกษาการวางระบบศูนย์ค้าส่งพืชผัก และผลไม้สี่แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก

 • การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

 • การกิจกรรมต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคลังสินค้า เขตท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของ TAGS ในอนาคต

ผลงานประจำปี พ.ศ. 2550

 • การฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ของสินค้าเกษตร

 • การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอุตสาหกรรมพื้นฐาน

ผลงานประจำปี พ.ศ. 2551

 • โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์

 • โครงการจัดทำดัชนีค่าบริการของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้านการขนส่งทางถนน

 • โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนตัวกลางสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

ผลงานประจำปี พ.ศ. 2552

 • การเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การตลาด และการบริหารเชิงกลยุทธ์

 • โครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่ง

 • การทำคู่มือ “การประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ (มณฑลยูนาน, กวางสี) เวียดนาม และมาเลเซีย

ผลงานประจำปี พ.ศ. 2553

 • โครงการพัฒนาระบบการปฎิบัติการเงินสด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 • การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “ลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผู้ส่งออก”

 • การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 • การจัดทำคู่มือ “การวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านต้นทุนและเส้นทางการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน

 • โครงการพัฒนาโครงข่ายด้าน Logistics เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัด การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบในการจัดตั้งสถานีขนถ่ายสินค้า

ผลงานประจำปี พ.ศ. 2554

 • โครงการเตรียมความพร้อมธุรกิจโลจิสติกส์สู่ตลาดอาเซียน + 6

 • โครงการศึกษาผลกระทบการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าจีนในประเทศไทย กรณีศึกษา China City Complex

 • โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงงาน

ผลงานประจำปี พ.ศ. 2555

 • โครงการศึกษาและประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกสำหรับเครือข่ายภาคเอกชนไทยในการเข้าสู่ AEC และเปิดเสรีทางการค้ากับจีน

 • โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (LTM)

 • โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน หอการค้าไทย

 • การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม

ผลงานประจำปี พ.ศ. 2556

 • โครงการศึกษาผลกระทบการเข้าสู่ AEC และการเปิดเสรีทางการค้ากับจีนเพื่อจัดทำมาตรการและมาตรฐานสินค้านำเข้า

 • การพยากรณ์อุปสงค์ที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

 • โครงการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน

 • การพัฒนาระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการผลิตแบบลีน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ